مقایسه لیست

turkey house

مخاطب turkey house

$87,000
خرید و فروش خانه در استانبول ترکیه 145 متر

متر: 145

آپارتمان

2 سال پیش

$87,000

متر: 145

آپارتمان

2 سال پیش

تخت: 2متر: 420

ویلایی

2 سال پیش

تخت: 2متر: 420

ویلایی

2 سال پیش

تخت: 3

ویلایی

2 سال پیش

تخت: 3

ویلایی

2 سال پیش

$500,000
خرید و فروش خانه ویلایی لوکس استانبول ترکیه

متر: 612

ویلایی

2 سال پیش

$500,000

متر: 612

ویلایی

2 سال پیش

$90,000
فروش خانه در استانبول ترکیه

متر: 144

ویلایی

2 سال پیش

$90,000

متر: 144

ویلایی

2 سال پیش

$2,000
فروش خانه در استانبول ترکیه ویلایی

متر: 420

ویلایی

2 سال پیش